Ke_hoach_tuyen_truyen_chuyen_doi_so

Thời gian 19/04/2022 09:25

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND Thành phố Hải Phòng

Thời gian 18/04/2022 09:26
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND Thành phố Hải Phòng

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp

Thời gian 14/04/2022 09:20
Qúy I/2022, Đảng ủy Khối, các cấp uỷ cơ sở bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy về phát triển kinh tế, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành thực hiện tốt các quy định pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động.

An toàn thông tin - Điều kiện tiền đề để chuyển đổi số thành công

Thời gian 14/04/2022 09:19
Xác định chuyển đổi số là động lực phát triển của thành phố trong giai đoạn tới, Hội thảo nhằm góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Trong đó, an toàn thông tin được coi là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững.

Xây dựng đội ngũ thành viên đến tận cấp cơ sở được đào tạo kỹ năng bài bản, làm lực lượng nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số

Thời gian 14/04/2022 09:18
Nhằm phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số thành phố, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 81/KH-UBND triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quận ủy Ngô Quyền: Tăng cường công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số cho đội ngũ Báo cáo viên

Thời gian 14/04/2022 09:17
Chiều 30/3, Trung tâm Chính trị quận ngô Quyền phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2022, tuyên truyền về Nghị quyết số 03–NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; và tuyên truyền về Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngô Quyền.

QD kien toan BCD chuyen doi so.

Thời gian 23/03/2022 09:16