Căn cứ Quyết định 969-QĐ/QU, ngày 28/3/2022 về việc giám sát thực hiện chương trình hành động số 10

Cập nhật: 20/04/2022 23:32

Sáng ngày 20/4/2022, Đảng uỷ phường Gia Viên đã tổ chức Hội nghị tiếp đoàn kiểm tra giám sát của BTV QU về chương trình hành động số 10-Ctr/QU về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.