NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cập nhật: 18/06/2022 16:03

Thực hiện công văn số 35 ngày 16/6/2022 của BTV Đoàn Quận Ngô Quyền về việc triển khai thực hiện Ngày chiến sỹ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính.

 Sáng ngày 18/6 Đoàn thanh niên phường Gia Viên thực hiện Ngày chiến sỹ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 1 của UBND phường.

Hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong ĐVTN; phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phát huy hiệu quả trong quá trình tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết công việc và thủ tục hành chính, tạo sự nhanh chóng, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân; từng bước hoàn thiện chuyển đổi số trong thời gian tới.