Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, hội viên và đoàn viên.

Cập nhật: 18/05/2023 17:23

Đảng ủy phường Gia Viên tổ chức quán triệt và tuyên truyền làm rõ những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động số 40-CTr/TU; cùng với Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”

Các tin đã đăng