Thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì ATTP năm 2022

Cập nhật: 28/04/2022 16:14

Qua kiểm tra, đa số các cơ sở chấp hành các qui định về ATTP. Đoàn kiểm tra 1 số các cơ sở mới kinh doanh, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các qui định đảm bảo cung câp thực phẩm an toàn cho người dân.